Obchodné informácie

Viac informácii?

Ak ste nenašli všetky informácie a odpovede, ktoré ste hľadali, alebo máte nejasnosti, prípadne pripomienky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Radi Vám odpovieme, vysvetlíme, alebo poradíme.

Ochrana Osobných Údajov GDPR

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „GDPR“)

GERDA Slovakia s. r. o., obchodná spoločnosť so sídlom Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava, IČO: 46 090 185, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73908/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) riadne a starostlivo spracúva osobné údaje návštevníkov internetovej stránky – www.pohodanadoma.sk (ďalej len ako „Dotknuté osoby“). Ochrana súkromia Dotknutých osôb je pre Prevádzkovateľa mimoriadne dôležitá, a preto pri spracúvaní osobných údajov dodržiava príslušné právne predpisy. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje Dotknutých osôb s potrebnou starostlivosťou.

Prevádzkovateľ v súvislosti so splnením svojich informačných povinností podľa článku 13 GDPR poskytuje Dotknutým osobám informácie uvedené ďalej v texte tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov. Nasledujúci text obsahuje najmä informácie o tom, aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, prečo ich spracúva, akým spôsobom ich spracúva, aké sú kategórie ďalších príjemcov osobných údajov, aké sú práva Dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov, ako aj informácie o spracúvaní cookies.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov a informačný systém

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy subjekt, ktorému Dotknuté osoby poskytli svoje osobné údaje a ktorý stanovuje za akým účelom a akými prostriedkami osobné údaje spracuje.

Prevádzkovateľom osobných údajov je GERDA Slovakia s. r. o., obchodná spoločnosť so sídlom Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava, IČO: 46 090 185, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73908/B, konajúca prostredníctvom konateľa: Ing. Daniel Szabo. Prevádzkovateľa možno kontaktovať na telefónnom čísle: +421 948 367 672 a na e-mailovej adrese: eshop@pohodanadoma.sk Osobné údaje Dotknutých osôb spracúva Prevádzkovateľ v rámci informačného systému označeného ako „wordpress“.

2 .Účely spracúvania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je:

 • Prezentácia produktov Prevádzkovateľa a informovanie o nich na základe dopytov Dotknutých osôb

prostredníctvom formulárov na internetovej stránke www.pohodanadoma.sk (spätné kontaktovanie zadávateľa otázky, respektíve dopytu a zaslanie reakcie na zadanú otázku alebo dopyt). Príslušným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas vyjadrený Dotknutými osobami podľa článku 6 bod 1 písm. a) GDPR.

 • Predzmluvné vzťahy  a uzatváranie  kúpnych  zmlúv  k produktom  prostredníctvom  e-shopu,

tvoriaceho súčasť obsahu webovej stránky www.pohodanadoma.sk Príslušným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby podľa článku 6 bod 1 písm. b) GDPR.

 • Marketingové a obchodné účely, t.j. zasielanie marketingových správ a ponúk. Príslušným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas vyjadrený Dotknutými osobami podľa článku 6 bod 1 písm. a) GDPR.

Pre splnenie uvedených účelov je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ poznal nižšie uvedené kategórie osobných údajov (bod 4 tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov). V prípade neposkytnutia osobných údajov v potrebnom rozsahu môžu byť obmedzené niektoré užívateľské funkcionality internetovej stránky www.pohodanadoma.sk

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb tiež na právnom základe plnenia svojich zákonných povinností podľa článku 6 bod 1 písm. c) GDPR a na právnom základe uplatňovania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa podľa článku 6 bod 1 písm. f) GDPR.

3. Dotknuté osoby (osoby, ktorých osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb, t.j. osôb, ktoré Prevádzkovateľovi poskytnú svoje osobné údaje v potrebnom rozsahu a zároveň udelia Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa článku 6 bod 1 písm. a) GDPR, prípadne osôb, ktoré vstúpia do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby mohol informovať zákazníkov o svojich produktoch, aby mohol vstupovať do zmluvných vzťahov, aby mohol plniť svoje

zmluvné záväzky a zákonné povinnosti. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania:

4.1 Identifikačné údaje:

Meno, priezvisko, IP adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa.

4.2 Identifikačné údaje:

Telefónne číslo, e-mailová adresa.

4.3 Platobné údaje:

Údaje o platobných kartách, IBAN.

5. Príjemcovia, respektíve kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje

K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci, správca internetovej stránky www.pohodanadoma.sk, poskytovatelia marketingových a reklamných služieb, spoločnosť Google LLC, externý dodávateľ účtovných, archivačných, tlačových, poštových a dopravných služieb, poskytovateľ IT servisu (len na nahliadnutie), daňoví poradcovia, právny zástupca (advokát) a verejnoprávny orgán, v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností Prevádzkovateľa.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru Prevádzkovateľ neuskutočňuje. K tomu dochádza iba v prípade, ak Dotknutá osoba udelí súhlas s ukladaním analytických cookies súborov. V takom prípade budú osobné údaje Dotknutej osoby prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke www.pohodanadoma.sk

6. Doba uchovávania osobných údajov

6.1  Pokiaľ ide o osobné údaje získané za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb pokiaľ je to nevyhnutné na účel, pre ktorý boli získané. To znamená, že Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutých osôb, pokým bude trvať potreba plnenia práv a povinností vyplývajúcich z jednotlivých zmlúv uzatvorených s Dotknutými osobami.

6.2  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na účel informovania Dotknutých osôb o produktoch Prevádzkovateľa a na marketingové účely len po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu informačných materiálov Prevádzkovateľa či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ na uchovávanie.

Prevádzkovateľ odstráni osobné údaje získané od Dotknutých osôb prostredníctvom formulárov na internetovej stránke www.pohodanadoma.sk najneskôr do piatich rokov odo dňa ich získania, respektíve od ich poslednej úpravy.

7. Získavanie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje Dotknutých osôb priamo od Dotknutých osôb, a to prostredníctvom formulárov umiestnených na internetovej stránke www.pohodanadoma.sk. Dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi vždy dobrovoľne. Výnimkou je údaj o IP adrese Dotknutej osoby, ktorú Prevádzkovateľ získava automaticky momentom, keď Dotknutá osoba navštívi internetovú stránku www.pohodanadoma.sk

8. Práva Dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Dotknuté osoby majú voči Prevádzkovateľovi právo:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom

Dotknuté osoby majú právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytli, ako aj informácie o tom, ako Prevádzkovateľ ich osobné údaje spracúva.

 • Právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva vždy presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak má Dotknutá osoba za to, že jej osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ uchováva nie sú presné, úplné a aktuálne, má právo kontaktovať Prevádzkovateľa za účelom ich opravy.

 • Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že sú splnené zákonom uvedené dôvody (článok 17 GDPR), napríklad ak sa účel ich spracúvania skončil, prípadne ak Dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie, pričom neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo za splnenia zákonných podmienok požadovať, aby Prevádzkovateľ prestal používať ich osobné údaje, napríklad, ak sú osobné údaje uchovávané Prevádzkovateľom nepresné.

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

V prípade, ak Prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Dotknutá osoba podá námietku, Prevádzkovateľ nebude osobné údaje ďalej spracúvať.

 • Právo odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov v čase pred odvolaním súhlasu.

 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov

Dotknuté osoby majú za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytli. Toto právo sa týka tých osobných údajov, ktoré Dotknuté osoby poskytli Prevádzkovateľovi na základe svojho súhlasu (prípadne na základe zmluvy).

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknuté osoby majú právo podať návrh (sťažnosť) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje Dotknutých osôb na automatizované rozhodovanie ani profilovanie uvedené v článku 22 odsek 1 až 4 GDPR, nakoľko tieto osobné údaje vôbec nevyužíva na rozhodovanie ani profilovanie.

Články 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uvedené práva bližšie špecifikujú.

9. Uplatnenie práv k osobným údajom

Práva uvedené v bode 8 tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov môžu Dotknuté osoby uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu GERDA Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 77, 821 05

Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu eshop@pohodanadoma.sk

Prevádzkovateľ bude na prípadné žiadosti ohľadom spracúvania osobných údajov reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Lehota môže byť predĺžená z osobitných dôvodov o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ v takomto prípade bude Dotknuté osoby informovať o dôvodoch predĺženia lehoty do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Dotknuté osoby, ktoré poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje prostredníctvom formulárov umiestnených na internetovej stránke www.pohodanadoma.sk majú možnosť realizovať svoje právo na prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov prostredníctvom svojho užívateľského konta, cez ktoré majú prístup k svojím osobným údajom a môžu upraviť osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi.

10. Aktualizácia osobných údajov

Prevádzkovateľ má záujem spracúvať výhradne len aktuálne a presné osobné údaje. Okrem aktualizácie osobných údajov prostredníctvom užívateľského konta (bod 9 tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov) majú Dotknuté osoby tiež možnosť informovať Prevádzkovateľa o všetkých zmenách poskytnutých osobných údajov, a to poštou na adresu GERDA Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 77,

821 05 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu eshop@pohodanadoma.sk

11. Spracúvanie cookies podľa GDPR

Na fungovanie webovej stránky www.pohodanadoma.sk Prevádzkovateľ používa nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základnú funkcionalitu tejto webovej stránky. Tieto cookies môžu Dotknuté osoby zakázať zmenou nastavení svojho internetového prehliadača, čo však môže značne ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Prevádzkovateľ má záujem používať tiež tzv. dobrovoľné cookies (non-essential cookies), a to za účelom zlepšenia webovej stránky www.pohodanadoma.sk Pre ich používanie je však potrebný súhlas jednotlivých návštevníkov stránky ako Dotknutých osôb.

11.1 Nevyhnutné cookies (essential cookies)

Základné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky, ako aj jej bezpečnosť, správu siete a prístupnosť.

11.2 Dobrovoľné cookies (non-essential cookies)

Funkčné a výkonnostné cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môže Prevádzkovateľ spracovať žiadosti Dotknutých osôb, pretože mu umožňuje zapamätať si preferencie stránok jednotlivých Dotknutých osôb.

Analytické cookies umožňujú Prevádzkovateľovi prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť webovej stránky www.pohodanadoma.sk sledovaním jej používania návštevníkmi (Dotknutými osobami). Na webovej stránke www.pohodanadoma.sk Prevádzkovateľ využíva aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Webová stránka www.solarnesprchy.sk na využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od stránok týchto tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany. Dočasné cookies (session cookies) Prevádzkovateľ spracúva až do doby, kým Dotknutá osoba vypne internetový prehliadač. Trvalé cookies (persistent cookies) zostávajú vo webovom prehliadači Dotknutej osoby uložené dokým neuplynie ich životnosť alebo nie sú manuálne vymazané. Ukladaniu cookies do zariadení Dotknutých osôb možno zabrániť nastavením webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka či iné služby tretích strán fungovať.

Reklamné cookies slúžia na to, aby návštevníkom poskytovali relevantné reklamy a marketingové kampane. Tieto súbory cookies sledujú návštevníkov na rôznych webových stránkach a zhromažďujú informácie za účelom poskytovania prispôsobených reklám.