Váš partner v oblasti kvalitných bytových a záhradných zariadení.
pohoda_na_doma_logo_farebne_cierne

Obchodné informácie

Viac informácii?

Ak ste nenašli všetky informácie a odpovede, ktoré ste hľadali, alebo máte nejasnosti, prípadne pripomienky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Radi Vám odpovieme, vysvetlíme, alebo poradíme.

Reklamačný poriadok

Vážený návštevník,

veľmi sa tešíme a vážime si, že ste navštívili práve náš elektronický obchod a veríme, že sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom.

Nachádzate sa na stránke, kde nájdete najdôležitejšie informácie týkajúce sa reklamácie u nás zakúpeného tovaru, reklamačných podmienok, postupov a pravidiel, ktorými sa celý proces riadi. Všetky reklamácie sa snažíme vyriešiť tak rýchlo ako je to len možné, aby ste si mohli naše produkty opäť naplno užívať. Veríme, že tieto podmienky nikdy nebudete musieť študovať, ale keby náhodou áno, urobíme všetko pre to, aby sme Vám rýchlo pomohli a vzniknutú situáciu vyriešili vo Váš prospech.

Aktuálne znenie Reklamačného poriadku, VOP, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa fungovania nášho obchodu a vzájomnej spolupráce, vždy nájdete na webových stránkach nášho obchodu. V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, alebo pripomienok, volajte na našu linku: +421 902 928 500, alebo nám pošlite email na: eshop@pohodanadoma.sk

Vážime si dôveru našich klientov a preto sa snažíme robiť maximum pre ich spokojnosť a pohodlie.

Príjemné nakupovanie Vám želá tím e-shopu www.pohodanadoma.sk

1. Platnosť

Tento reklamačný poriadok je platný od: 21.09.2021
Upozorňujeme ctených klientov, že sa v priebehu času môžu niektoré podmienky a ich znenie zmeniť, alebo doplniť a to bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie VOP, Reklamačného poriadku, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  fungovania nášho obchodu a vzájomnej spolupráce, vždy nájdete na webových stránkach nášho obchodu.

2. Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.pohodanadoma.sk a Predávajúcim, je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Identifikačné údaje :

IČO: 46 38 73 07 DIČ: 20 23 36 23 41 IČ DPH: SK 20 23 36 23 41

Kontaktné údaje :

Adresa - sídlo spoločnosti: GERDA Slovensko sr.o., Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava

Telefón: 0902 928 500 E-mail: eshop@pohodanadoma.sk

3. Kupujúci

Kupujúcim je fyzická osoba - nepodnikateľ, alebo fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.

Pre účely týchto VOP sa Kupujúcim nepodnikateľom rozumie:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, respektíve koncový spotrebiteľ-zákazník, ktorý tovar nakupuje za účelom osobnej spotreby a nie za účelom ďalšieho predaja, alebo jeho používaním v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo za účelom dosahovania zisku.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Pre účely týchto VOP sa Kupujúcim podnikateľom rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež, pre účely VOP, rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálnej zmluvy.

4. Tovar

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.pohodanadoma.sk, alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie Kupujúceho.

5. Základné ustanovenia

1. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia §622 Občianskeho zákonníka a to tak, že umiestnil tieto Obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne Predávajúci Kupujúcemu na požiadanie telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok Predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto Obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

5. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u Predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

6. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne Predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle Kupujúceho uplatniť si svoje právo v súlade s týmito reklamačnými podmienkami (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie (Formulár na uplatnenie reklamácie). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho Kupujúcemu zašle na jeho žiadosť Predávajúci.

6. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom Kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z Predávajúceho na Kupujúceho, Kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Odborné posúdenie tovaru vykonáva akreditovaná osoba.

7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Záručná doba a vybavenie reklamácie

1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Toto ustanovenie sa vzťahuje na Kupujúceho – nepodnikateľa.

2. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Toto ustanovenie sa vzťahuje na Kupujúceho – podnikateľa

3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu tovaru, bude reklamácia vybavená jedným z týchto spôsobov:

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) Predávajúci vadný tovar vymení.

6. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Kupujúci sa s Predávajúcim nedohodne inak, vybaví Predávajúci reklamáciu prostredníctvom odstránenia vady.

7. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady,
Predávajúci vybaví reklamáciu Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie (Formulár na uplatnenie reklamácie) a v Potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru, podľa na tejto stránke uvedených reklamačných a obchodných podmienok.

9. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

10. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

11. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie
predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

13. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

14. O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8. Reklamácia tovaru u dopravcu

Predávajúci pre dopravu a doručenie tovaru využíva služieb zmluvných prepravcov, ktorých pracovníci tovar prepravujú a doručujú Kupujúcim. Spôsob dopravy, respektíve dopravcu, ako aj miesto doručenia a ďalšie detaily doručenia, si môže Kupujúci zvoliť z dostupných možností pri vytváraní a dokončovaní objednávky prostredníctvom nášho e-shopu, alebo sa môže na spôsobe dopravy dohodnúť s Predávajúcim individuálne.

1. Pri doručovaní a preberaní tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho, je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať od dopravcu preberaný tovar. Je povinný vizuálne skontrolovať neporušenosť prepravného obalu, prípadne iné zjavné a viditeľné poškodenia a vady.

2. V prípade zistenia poškodenia, nekompletnosti, alebo iných zrejmých nedostatkov objednaného a dopravcom doručeného tovaru, je Kupujúci povinný odmietnuť prevzatie predmetného tovaru.

3. O odmietnutí prevzatia tovaru a jeho dôvodoch, je Kupujúci povinný bezodkladne informovať zástupcu prepravcu (kuriéra) a o tejto skutočnosti s ním spísať potvrdenie o tejto reklamácii. Kópiu tohto potvrdenia je Kupujúci povinný si vyžiadať a odložiť pre prípadné ďalšie konanie.

4. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o všetkých zistených nedostatkoch pri preberaní tovaru a skutočnosti, že odmietol prevziať tovar od zmluvného prepravcu. Predávajúceho môže kontaktovať a informovať telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je povinný predložiť na požiadanie Predávajúceho aj zápis o reklamácií, ktorá bola spísaná medzi Kupujúcim a kuriérom (zmluvným prepravcom), pri doručovaní tovaru.

5. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi zmluvného prepravcu (kuriérovi), neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia Kupujúcim.

6. Predávajúci bude Kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom postupe a vybavení jeho objednávky.

9. Reklamačné konanie a spôsob uplatňovania reklamácií

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu (Formulár na uplatnenie reklamácie),
b) doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod.

k reklamované¬mu tovaru Predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

2. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný, Kupujúci je okrem vyššie uvedených podmienok tohto Reklamačného poriadku a Všeobecných obchodných podmienok, povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru Predávajúcim, alebo treťou osobou určenou Predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však Predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany Kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu.

3. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

6. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.