Váš partner v oblasti kvalitných bytových a záhradných zariadení.
pohoda_na_doma_logo_farebne_cierne

Obchodné informácie

Viac informácii?

Ak ste nenašli všetky informácie a odpovede, ktoré ste hľadali, alebo máte nejasnosti, prípadne pripomienky, neváhajte nás prosím kontaktovať. Radi Vám odpovieme, vysvetlíme, alebo poradíme.

Všeobecné Obchodné Podmienky elektronického obchodu pohodanadoma.sk

Vážený návštevník,

veľmi sa tešíme a vážime si, že ste navštívili práve náš elektronický obchod a veríme, že sa stanete našim ďalším spokojným zákazníkom.

Nachádzate sa na stránke, kde nájdete najdôležitejšie informácie – všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa náš obchod riadi. Naše VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Nákup na internetovom obchode pohodanadoma.sk, môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými VOP. Tieto podmienky sú záväzné a je preto dôležité, aby ste sa s nimi oboznámili a porozumeli im. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzujete, že ste sa s týmito VOP oboznámili a že ich akceptujete. Upozorňujeme, že sa v priebehu času môžu niektoré podmienky a ich znenie zmeniť a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Aktuálne znenie VOP, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa fungovania nášho obchodu a vzájomnej spolupráce, vždy nájdete na webových stránkach nášho obchodu. V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, alebo pripomienok, k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 902 928 500, alebo pošlite email na: eshop@pohodanadoma.sk

Vážime si dôveru našich klientov a preto sa snažíme robiť maximum pre ich spokojnosť a pohodlie.

Príjemné nakupovanie Vám želá tím e-shopu www.pohodanadoma.sk.

1. Platnosť

Tieto VOP sú platné od: 21.09.2021

Upozorňujeme ctených klientov, že sa v priebehu času môžu niektoré podmienky a ich znenie zmeniť, alebo doplniť a to bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie VOP, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa fungovania nášho obchodu a vzájomnej spolupráce, vždy nájdete na webových stránkach nášho obchodu.

2. Informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom portálu www.pohodanadoma.sk a Predávajúcim, je spoločnosť GERDA Slovensko s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76611/B.

Identifikačné údaje :

IČO: 46 38 73 07 DIČ: 20 23 36 23 41 IČ DPH: SK 20 23 36 23 41

Kontaktné údaje :

Adresa - sídlo spoločnosti: GERDA Slovensko sr.o., Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava

Telefón: 0902 928 500 E-mail: eshop@pohodanadoma.sk

3. Kupujúci

Kupujúcim je fyzická osoba - nepodnikateľ, alebo fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim.

Pre účely týchto VOP sa Kupujúcim nepodnikateľom rozumie:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, respektíve koncový spotrebiteľ-zákazník, ktorý tovar nakupuje za účelom osobnej spotreby a nie za účelom ďalšieho predaja, alebo jeho používaním v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo za účelom dosahovania zisku.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Pre účely týchto VOP sa Kupujúcim podnikateľom rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež, pre účely VOP, rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálnej zmluvy.

4. Tovar

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.pohodanadoma.sk, alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie Kupujúceho.

5. Objednávka - uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Osobná objednávka

Dodávateľ: Svojim podpisom potvrdzuje prijatie objednávky.

Objednávateľ : Svojim podpisom objednávky súhlasí so zadaním objednávky.

Zmena osobnej objednávky, je možná len v písomnej forme a to do 24 hodín od jej zadania (alebo na základe dohody). Pri neodôvodnenom vrátení tovaru je poplatok za prijatie vo výške 40% z hodnoty tovaru. Zložená záloha je nevratná. Doplatok ceny tovaru musí byť uhradený najneskôr v momente prevzatia tovaru. Termín dodania tovaru sa počíta od zaplatenia zálohy vo výške 30%.

On – line – elektronická objednávka (objednávka cez prostredie elektronického obchodu, alebo e-mailu)

Objednávateľ:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • kontaktné údaje kupujúceho – (meno a priezvisko)
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa

V prípade nákupu na obchodnú spoločnosť (fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba) je potrebné uviesť:

 • obchodný názov, alebo názov firmy/spoločnosti
 • kontaktné údaje spoločnosti (adresa sídla spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa)
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH (pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako plátca DPH)

Všeobecné náležitosti objednávky:

 • kód, resp. názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
 • jednotková cena tovaru
 • požadované množstvo tovaru
 • zvolený spôsob platby
 • vybraný spôsob dodania tovaru
 • telefonický kontakt
 • e-mail

Dodávateľ

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho, uskutoční predávajúci jej overenie. Potvrdenie overenia a spracovania objednávky, oznamuje Predávajúci Kupujúcemu telefonicky, e-mailom, alebo iným štandardným spôsobom. Predávajúci potvrdzuje druh, cenu, množstvo tovaru a dodacie podmienky, za ktorých sa zaväzuje Kupujúcemu tovar dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu, kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke.

Spravidla sú dostupné nasledovné spôsoby platby:
 • hotovostná platba pri osobnom odbere
 • platba na dobierku – v mieste dodania tovaru
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (zaplatenie zálohovej faktúry)

Dostupné možnosti platby sa môžu v prípade rôznych produktov a ich variantov líšiť. Aktuálne dostupné možnosti platby v konkrétnom prípade a prípadná výška poplatku za ich využitie, sú uvedené a dostupné na výber a to pri dokončovaní objednávky prostredníctvom elektronickej pokladne/elektronickej objednávky a to v sekcii Platba&Fakturácia. Pre iné možnosti platby, respektíve špecifické požiadavky týkajúce sa platby, alebo platobných podmienok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Cena tovaru, je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu, ktorá bola platná v čase objednania tovaru.

Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

7. Dostupnosť tovaru a dodacie podmienky

Dostupnosť tovaru

Informácie o dostupnosti tovaru v našom elektronickom obchode pravidelne aktualizujeme, ale vzhľadom na aktívny predaj prostredníctvom rôznych odbytových kanálov, môže nastať situácia, kedy sa stane informácia neaktuálna a tovar uvedený ako Skladom sa stane dočasne, alebo dlhodobo nedostupným. V prípade prijatia objednávky na takýto tovar, budeme zákazníka okamžite kontaktovať a informovať o vzniknutej situácii. Po prijatí objednávky vždy kontaktujeme a informujeme zákazníka o aktuálnej dostupnosti, ako aj o detailoch doručenia a iných zásadných informáciách týkajúcich sa prijatej objednávky, respektíve prijatú objednávku vždy záväzne potvrdzujeme.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu spôsobom, ktorý si vyberie v procese dokončovania elektronickej objednávky, prípadne iným, vzájomne dohodnutým a odsúhlaseným spôsobom.

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

Taktiež Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.

Povinnosť Predávajúceho, dodať objednaný tovar, je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu a to v dohodnutom mieste plnenia, alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

8. Odstúpenie od zmluvy - zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho (Kupujúci - nepodnikateľ)

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je Kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci – spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude Kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,- EUR.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené Predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,- EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná Kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci, je v prípade vrátenia tovaru povinný, zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.

Na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, je potrebné vyplniť a doručiť Predávajúcemu „Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý nájdete TU. Tento formulár musí byť doručený najneskôr spolu s tovarom, ktorý ste sa rozhodli vrátiť.

9. Odstúpenie od zmluvy - zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho – (Kupujúci – podnikateľ)

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je Kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci – spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude Kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,- EUR.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené Predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,- EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná Kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci, je v prípade vrátenia tovaru povinný, zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíku poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.

Na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, je potrebné vyplniť a doručiť Predávajúcemu „Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý nájdete TU. Tento formulár musí byť doručený najneskôr spolu s tovarom, ktorý ste sa rozhodli vrátiť.

10. Odstúpenie od zmluvy - zrušenie objednávky (zo strany Predávajúceho)

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobcu/dodávateľa tovaru a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

11. Záruka, reklamácie, vrátenie a výmena tovaru

Záručná doba – (Kupujúci – nepodnikateľ)

Ak nie je uvedené inak, vzťahuje sa na všetok nami predávaný tovar štandardná, 24 mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru.

Záručná doba – (Kupujúci – podnikateľ)

Pre Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi podľa týchto VOB, sa na všetok nami predávaný tovar, vzťahuje štandardná 12 mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru.

Reklamácie

Reklamovať u nás je možné len tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom e-shopu, v rámci ktorého, sú tieto reklamačné podmienky umiestnené.

Tieto reklamačné podmienky, sa vzťahujú na tovar zakúpený Kupujúcim. Tieto reklamačné podmienky sa nevzťahujú na tovar, ktorý bol predmetom veľkoobchodného predaja a bol určený na ďalší predaj.

Záručné prípady sa snažíme riešiť v čo najkratšom čase, aby si naši klienti mohli naše produkty čo najskôr opätovne užívať. Pre čo najrýchlejšie vyriešenie reklamácií, je potrebné postupovať podľa „Reklamačného poriadku“, ktorý nájdete TU. Reklamačný poriadok je považovaný za neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok.

Odstúpenie od zmluvy – zrušenie objednávky - vrátenie tovaru

Na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, respektíve vrátenie tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronickej objednávky bez udania dôvodu (článok Zrušenie objednávky (zo strany Kupujúceho), je potrebné dodržať podmienky vrátenia tovaru a postupovať podľa inštrukcií uvedených vo „Formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý nájdete TU. Tento formulár musí byť doručený najneskôr spolu s tovarom, ktorý ste sa rozhodli vrátiť. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako aj informácie v ňom uvedené, sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Výmena tovaru

Výmena tovaru môže byť spôsobom vybavenia oprávnenej reklamácie, inak ale výmenu tovaru umožňujeme len na základe vzájomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho. Neodôvodnené a neopodstatnené požiadavky na výmenu tovaru budú zamietnuté.

12. Ochrana osobných údajov (GDPR)

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné a marketingové operácie, vedúce k vyhotoveniu potrebných daňových dokladov a zlepšovaniu predávajúcim poskytovaných služieb.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Kompletné znenie Zásady ochrany osobných údajov (GDPR) nájdete TU.